SuperIC社区_

标题: 新手帮助:SuperIC社区会员等级及积分规则 [打印本页]

作者: sara    时间: 2015-12-2 17:48
标题: 新手帮助:SuperIC社区会员等级及积分规则
会员等级:   
SuperIC社区会员由“限制会员”至“论坛元老”共分为7个用户组等级,当会员积分达到一定等级要求时,系统会自动开通新的权限,并给予相应的等级标志。拥有较高的等级,不仅意味着能够拥有比其他用户更多的高级权限,更代表着在论坛中的活跃程度与号召力。
       级别头衔              积分介于           星星数        阅读权限      
       限制会员                 0以下                   0            0
       新手上路                 0~50                    1           10
       注册会员                50~200                  2           20
       中级会员                200~500                3           50
       高级会员                500~3000              4           100
       金牌会员                3000~20000            6           150
       论坛元老                20000~9999999       8          200

积分规则:     
总积分=发帖数
+精华帖数X10+贡献值X 3详细规则见下方附图

(, 下载次数: 676)